background

Kaynakça

Kaynakça

Kaynakça

Sitemizde yer alan ürünlere ait bazı bilgiler aşağıda belirtilen kaynaklardan alınmıştır..

KAYNAKÇA 

Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, cilt 4, T. C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2000. 

Burhan Oğuz, Türkiye Halkının Kültür Kökenleri, Cilt 1, Anadolu aydınlanma Vakfı Yayınları, 2. Baskı, 1976, İstanbul. 

Önder Şenyapılı, Damakta Kalan Tatların Akılda Kalan Adları, ODTÜ Yayıncılık, 2. baskı, Ankara, 2010. 

Nesrin Baraz, Eskişehir halk Bilimsel değerleri, Cilt 2, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2000. 

Faruk Sümer, Türk Devletleri tarihinde şahıs adları, TDAV, İstanbul, 1999. 

Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lûgat-İt-Türk, (çeviren: Besim Atalay), TTKB, Ankara, 1986. 

Güldane Gündüz, Bektaşi Kültüründe Yemek Motifi, ( Danışman: Doç. Dr. Ali Bolat), Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri, Yüksek Lisans Tezi, Samsun, 2012. 

Kadriye Aslı Tiryaki, Kütahya Halk Mutfağı, ( Danışman: yrd. Doç. Dr. Gökhan Tarıman Cenikoğlu), T. C. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya, 2011.

Eralp Erdoğan, Türkiye Selçukluları Mutfağı, (Danışman: Prof. Dr. Eşref Buharalı), T. C. Ankara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, yüksek Lisans tezi, Ankara, 2010. 

Olgun Közleme, Türk Mutfak Kültürü ve Din, (Danışman: Prof. Dr. Ali Çoşkun), T. C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, 2012. 

Gül Fatma Koz, Osman Mutfak Kültürünün Saray Müzelerde Sergilenmesi, (Danışman: Zehra Erkün Oruçoğlu), T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009. 

Necdet Dokur, Rize İli Çamlıhemşin İlçesi Köylerinin Yemek Kültürü Üzerine Bir Çalışma, (Danışman: yrd. Doç. Dr. Nermin Işık), Selçık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2009 s.18.

Mevlâna, Mesnevî ve Şerhi, (çeviren: Abdülbâki Gölpınarlı), Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1985.

Mevlânâ Celâleddin, Fîhi Mâ- Fîh, (çeviren: Abdülbâki Gölpınarlı), Remzi Kitapevi, İstanbul, 1959.

Mevlânâ Celâleddin, Dîvan-ı Kebîr, (çeviren: Abdülbâki Gölpınarlı), Kültür Bakanlığı, Eskişehir, 1992.